anbi-gegevens

anbi-gegevens

De doelstelling van het Louis Couperus Museum is: een grotere verspreiding van kennis van het werk van Louis Couperus door middel van het visualiseren ervan in de vorm van tentoonstellingen.

Het fiscaal nummer van het Louis Couperus Museum is: 8043.07.660

Voor de bestuurssamenstelling zie onder de button: museum, bestuur

Beloningsbeleid: noch het bestuur, noch de vrijwilligers van de Stichting Louis Couperus Museum zijn bezoldigd. De Stichting heeft één medewerker in dienst, namelijk de manager, die tegen een bescheiden beloning haar diensten verricht.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten zie onder de button: tentoonstellingen

Financiële verantwoording:
Jaarrekening over 2016 en 2015 in €€: 

Baten

   

Amices

4.613

 

5.072

Entreegelden

3.899

 

3.705

Sponsoring/ donaties

17.000

 

9.000

Resultaat winkelverkoop en evenementen

1.620

 

4.935

Rentebaten

434

 

983

Overige opbrengsten

0

 

5.000

 

27.567

 

28.695

 

Lasten

   

Kosten tentoonstellingen

26.625

 

19.127

Electra

389

 

1.199

Zakelijke lasten

1.212

 

370

Overige huisvestingskosten

5.162

 

1.252

Afschrijvingskosten

0

 

264

Telecommunicatie

1.375

 

1.031

Reclame

1.370

 

464

Drukwerk

955

 

3.586

Overige algemene kosten

6.149

 

7.684

 

43.237

 

34.977

    

Exploitatieverlies

15.670

 

6.282

 

Museumedewerker Frans van der Linden vult het kasformulier in

U bent hier