anbi-gegevens

anbi-gegevens

De doelstelling van het Louis Couperus Museum is: een grotere verspreiding van kennis van het werk van Louis Couperus door middel van het visualiseren ervan in de vorm van tentoonstellingen.

Het fiscaal nummer van het Louis Couperus Museum is: 8043.07.660

Voor de bestuurssamenstelling zie onder de button: museum, bestuur

Beloningsbeleid: noch het bestuur, noch de vrijwilligers van de Stichting Louis Couperus Museum zijn bezoldigd. De Stichting heeft één medewerker in dienst, namelijk de directeur, die tegen een bescheiden beloning haar diensten verricht.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten zie onder de button: tentoonstellingen

Financiële verantwoording:
Jaarrekening over 2018 in €€: 

Balans (bedragen in EUR)

2018

 

2017

    

 

Activa

   

 

Voorraad boeken

Te vorderen omzetbelasting

800

2.843

 

0

1.795

 

Te ontvangen rente

43

 

103

 

Te ontvangen sponsoring

17.500

 

4.000

 

Bankrekeningen

72.700

 

87.458

 

 

93.886

 

93.356

 

    

 

Passiva

 

  

 

Eigen vermogen

83.886

 

93.356

 

    

 

Resultatenrekening (bedragen in EUR)

   

 

    

 

Baten

   

 

Amici

4.058

 

4.660

 

Entreegelden

4.542

 

5.110

 

Sponsoring

30.865

 

14.000

 

Resultaat winkelverkoop en evenementen

-281

 

2.225

 

Rente

43

 

103

 

 

39.227

 

26.097

 

    

 

Lasten

   

 

Kosten tentoonstellingen

24.009

 

25.073

 

Electra

716

 

810

 

Zakelijke lasten

665

 

658

 

Overige huisvestingskosten

4.251

 

1.432

 

Telecommunicatie

1.692

 

1.377

 

Reclame

759

 

1.358

 

Drukwerk

2.034

 

2.171

 

Overige algemene kosten

2.034

 

3.288

 

 

38.696

 

36.167

 

    

 

Exploitatieresultaat

530

 

10.070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier