anbi-gegevens

anbi-gegevens

De doelstelling van het Louis Couperus Museum is: een grotere verspreiding van kennis van het werk van Louis Couperus door middel van het visualiseren ervan in de vorm van tentoonstellingen.

Het fiscaal nummer van het Louis Couperus Museum is: 8043.07.660

Voor de bestuurssamenstelling zie onder de button: museum, bestuur

Beloningsbeleid: noch het bestuur, noch de vrijwilligers van de Stichting Louis Couperus Museum zijn bezoldigd. De Stichting heeft één medewerker in dienst, namelijk de directeur, die tegen een bescheiden beloning haar diensten verricht.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten zie onder de button: tentoonstellingen

Financiële verantwoording:
Jaarrekening over 2017 in €€: 

Balans (bedragen in EUR)

2017

 

2016

    

 

Activa

   

 

Te vorderen omzetbelasting

1.795

 

3.994

 

Te ontvangen rente

103

 

434

 

Overige transitoria

4.000

 

6.500

 

Bankrekeningen

87.458

 

92.497

 

 

93.356

 

103.425

 

    

 

Passiva

 

  

 

Eigen vermogen

93.356

 

103.425

 

    

 

Resultatenrekening (bedragen in EUR)

   

 

    

 

Baten

   

 

Amices

4.660

 

4.613

 

Entreegelden

5.110

 

3.899

 

Sponsoring

14.000

 

17.000

 

Resultaat winkelverkoop en evenementen

2.225

 

1.620

 

Rente

103

 

434

 

 

26.097

 

27.567

 

    

 

Lasten

   

 

Kosten tentoonstellingen

25.073

 

26.625

 

Electra

810

 

389

 

Zakelijke lasten

658

 

1.212

 

Overige huisvestingskosten

1.432

 

5.162

 

Telecommunicatie

1.377

 

1.375

 

Reclame

1.358

 

1.370

 

Drukwerk

2.171

 

955

 

Overige algemene kosten

3.288

 

6.149

 

 

36.167

 

43.237

 

    

 

Exploitatieverlies

10.070

 

15.670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier