anbi-gegevens

anbi-gegevens

De doelstelling van het Louis Couperus Museum is: een grotere verspreiding van kennis van het werk van Louis Couperus door middel van het visualiseren ervan in de vorm van tentoonstellingen.

Het fiscaal nummer van het Louis Couperus Museum is: 8043.07.660

Voor de bestuurssamenstelling zie onder de button: museum, bestuur

Beloningsbeleid: noch het bestuur, noch de vrijwilligers van de Stichting Louis Couperus Museum zijn bezoldigd. De Stichting heeft één medewerker in dienst, namelijk de manager, die tegen een bescheiden beloning haar diensten verricht.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten zie onder de button: tentoonstellingen

Financiële verantwoording:
Winst- en verliesrekening over 2015 in €€: 

Baten:
Amici                                               5.072
Resultaat winkelverkopen                  4.935
Overige opbrengsten                         5.000
Rentebaten                                         983
Som der baten                              15.990

Lasten:
Resultaat tentoonstellingen              6.422
Huisvestingskosten                          2.821
Afschrijvingskosten                             264
Algemene kosten                           12.765
Som der lasten                            22.272
 
Exploitatieverlies                              6.282
 

 

 

 

Museumedewerker Frans van der Linden vult het kasformulier in

U bent hier